top of page

연혁

2014 -

  • 2014년

11월           황디모데, 송예나 선교사 이집트 파송

                  안드레, 조이(현지,예지,은지) 선교사 이집트 파송

4월~6월     논산 목회자 프런티어 스쿨

4월             지오선교회 헌당예배

bottom of page